Den ”svenska skogsmodellen” med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, miljömålet och produktionsmålet, är positivt. Sverige skyddar redan ungefär en tredjedel av de svenska skogarna på olika sätt. Därför behöver användningen av offentliga medel för uppköp av ytterligare skog för att bilda nya reservat begränsas. En aktiv förvaltning av skogen i harmoni med skogsägarnas intressen och med miljöhänsyn i det aktiva skogsbruket, behövs istället. EU:s inflytande över svensk skogspolitik är negativt. En översyn av implementeringen av art- och habitatdirektivet förordas. Äganderätten är central och viktig, därför ska myndigheters inflytande över privat egendom begränsas.