Sverigedemokraterna är anhängare av den ”svenska skogsmodellen” med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål, miljömålet och produktionsmålet. Sverige skyddar redan ungefär en tredjedel av de svenska skogarna på olika sätt (detta inkluderar flera sorters skydd). Därför vill vi begränsa användningen av offentliga medel för uppköp av ytterligare skog för att bilda nya reservat. Istället vill vi se en aktiv förvaltning av skogen i harmoni med skogsägarnas intressen och med miljöhänsyn i det aktiva skogsbruket. Sverigedemokraterna motsätter sig EU:s inflytande över svensk skogspolitik och förordar en översyn av implementeringen av art- och habitatdirektivet. Vi står generellt upp för äganderätten och vill begränsa myndigheters inflytande över privat egendom.