Inom flera områden idag i Sverige ligger nivåerna på straffen klart under vad som kan motiveras utifrån brottens allvar, offrens lidande eller samhällets skyldighet att bestraffa brottslingar. Detta gäller framför allt när det handlar om brott som orsakar fysiskt eller psykiskt lidande mot andra människor. Sverigedemokraterna vill kraftigt skärpa straffen, särskilt för grova brott som kan medföra livslånga konsekvenser för brottsoffer som vålds- och sexualbrott. Påföljden ska inte bara vara en fråga om rehabilitering, utan även fungera i avskräckande och inkapaciterande syfte. När brottslingar är inlåsta har de inte möjlighet att begå nya brott och brottsoffer kan därmed också få upprättelse. Vi vill också att livstidsstraff i praktiken ska vara livstidsstraff, där möjligheten till tidsbestämning av straffet tas bort. Livstidsstraffet ska utöver vad som är möjligt idag också kunna utdömas vid upprepade grova vålds- eller sexualbrott av särskild hänsynslös och våldsam natur.