I Sverige idag blir en person myndig vid 18-års ålder och i och med denna ålder ska han eller hon betraktas som fullt ansvarig för sina handlingar. Dock tar svensk lag ändå särskild hänsyn till personer som är över 18 år men under 21 år, med lägre straff som följd. Detta förhållningssätt är orimligt då de som är över 18 år är myndiga och därmed ansvariga för sina handlingar. Därmed bör denna hänsyn upphöra.

Sverigedemokraterna vill även avskaffa den automatiska villkorliga frigivningen som Sverige tillämpar. Den innebär att den kriminelle automatiskt blir villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av straffet avtjänats på anstalt. Detta skapar en stor diskrepans mellan det allmänna rättsmedvetenheten och den lagstiftning som finns. För att öka förståelsen för svensk lagstiftning och för att försvåra för en kriminell livsstil vill bör den automatiska villkorliga frigivningen avskaffas.

Det generösa rabattsystem för flerfaldig brottslighet behöver ses över. Vid flerfaldig brottslighet gäller en särskild straffskala. Utgångspunkten för den gemensamma straffskalan är det svåraste av de högsta straff som kan följa på brotten. Med ett visst tillägg utgör det straffskalans maximum. Tillägget är som minst ett år och som mest fyra år beroende på hur allvarlig brottsligheten är. Vi anser att strafftillägget bör utökas samt att ett minimitillägg bör införas.

Vi vill även utreda hur ett system där det är möjligt att frångå regeln om strafftillägg skulle kunna se ut. I vissa fall finns det behov av att frångå regeln om strafftillägg. Har en person begått flera brott mot person och sedan blir ställd inför rätta ska kumulationsprincipen kunna användas, där brottslingen får sina straff adderade på varandra.