I Sverige idag blir en person myndig vid 18-års ålder och i och med denna ålder ska han eller hon betraktas som fullt ansvarig för sina handlingar. Idag tar svensk lag särskild hänsyn till personer som är över 18 år men under 21 år, med lägre straff som följd. Detta förhållningssätt är orimligt då de som är över 18 år är myndiga och därför bör anses ansvariga för sina handlingar. Därmed bör denna hänsyn upphöra.

Sverigedemokraterna vill även avskaffa den automatiska villkorliga frigivningen. Den innebär att den kriminelle automatiskt blir villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av straffet avtjänats på anstalt. Detta skapar en stor skillnad mellan det allmänna rättsmedvetenheten och den lagstiftning som finns, då en person kan dömas till fängelse i tre år men i praktiken alltid friges efter två år. För att öka allmänhetens tilltro till svensk lagstiftning och skapa incitament till förbättring hos den dömde bör den automatiska villkorliga frigivningen avskaffas.

Det generösa rabattsystemet för flerfaldig brottslighet behöver också ses över. Vid straffmätningen för flerfaldig brottslighet konstrueras en samlad straffskala för alla brott, där det sätts ett maximistraff utifrån den svåraste brottet. För det svåraste brottet döms det vanliga straffet ut, för att för de mildare brotten ges en allt större och större rabatt på brottsligheten. Sverigedemokraterna vill att de tre grövsta brotten ska räknas fullt ut och rabatten ska aldrig tillämpas när det gäller grova brott mot person.