Språket är det huvudsakliga medlet för kommunikation i ett samhälle. Språket är därför en integrerad del av kulturen och språket är levande och föränderligt av naturen. _x000D_
_x000D_
En viktig symbolfråga är den om svenska språkets status. I flera länder är de huvudspråken grundlagsfästa, svenskan är däremot inte grundlagsfäst i Sverige. Att grundlagsfästa svenska som vårt huvudspråk tydliggör svenskans ställning i Sverige, för den egna befolkningen och omvärlden._x000D_
Språket anpassar sig efter den sociala gemenskap det befinner sig i. Olika grupper i olika sammanhang utvecklar en egen version av språket med egna uttryck. Detta i sig har ett stort värde, och de unika yttringarna berättar en del av gruppens historia och utveckling. Samtidigt kan detta fenomen ibland leda till att olika grupper, även inom ett samhälle, upplever svårigheter att förstå varandra. Det är därför viktigt att samhället har en god balans mellan olika gruppers unika uttryckssätt, samtidigt som samtliga medborgare vid behov har förmåga att uttrycka sig ett för riket gemensamt sätt. Det säkrar att allmän information från det offentliga förstås av samtliga medborgare, oavsett var denne befinner sig i landet och vilka grupper och sammanhang denne normalt rör sig i._x000D_
För Sverigedemokraterna är goda kunskaper i svenska språket en förutsättning för en fungerande assimilationspolitik. Utan kunskaper i svenska språket är det svårt att ta del av det svenska samhälls- och kulturlivet. Språkkunskaper ska därför vara en förutsättning för att erhålla svenskt medborgarskap. _x000D_
_x000D_
Vi vill också stärka medborgares rätt att använda svenska språket i vardaglig kommunikation. Dessa krav skall inte inkräkta på minoritetsspråkens status._x000D_