Sedan 2009 gäller enligt språklagen svenska som officiellt huvudspråk i Sverige, efter att svenska språket tidigare inte haft något l lagstadgat skydd. Syftet med den nya lagen var bl.a. att stärka svenskans position i samhället. Sverigedemokraterna vill stärka svenska språket ytterligare, inom både det offentliga och det privata, vare sig det gäller ren informationsförmedling eller medborgardialog. Därför vill vi se över språklagen. För Sverigedemokraterna är också goda kunskaper i svenska språket en förutsättning för en fungerande assimilationspolitik. Utan kunskaper i svenska språket är det svårt att fullt ut kunna ta del av det svenska samhälls- och kulturlivet. Språkkunskaper ska därför vara en förutsättning för att erhålla svenskt medborgarskap. Vi vill också stärka medborgares rätt att använda svenska språket i vardaglig kommunikation. Dessa krav skall inte alls inkräkta på minoritetsspråkens status.