Terrorister ska inte tillåtas att vistas fritt i vårt samhälle. Tyvärr är Sveriges sårbart från terror till följd av ett stort utanförskap, en utbredd rekrytering av svenska medborgare för terrororganisationer som IS, stor okunskap och en utbredd politisk korrekthet som länge förhindrat en öppen debatt och effektiva åtgärder mot terrorism, extremism och framförallt islamism.

Det krävs både resurser till rättsväsendet och skärpt lagstiftning för att säkra tryggheten i Sverige och motverka tillväxten till politisk extremism. Säkerhetspolisen måste kunna övervaka de som deltagit i terrorism, både runt om i världen och här i Sverige. Vi måste ha möjlighet att övervaka de som finansierar, stödjer och propagerar för extremism, både öppet och i det fördolda.

Sverige måste införa lagstiftning som möjliggör fällande domar för de som deltar i terrorism även i andra länder, och påtagliga följder av sådant agerande. Sverigedemokraterna föreslår flera åtgärder som gör att fler som deltar i terrorverksamhet kan dömas till ansvar och ger Säkerhetspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter verktyg för att beivra denna sortens brottslighet. Sverigedemokraterna föreslår, bland annat, följande förslag:

– Straffa varje form av deltagande i, eller samröre med, terrororganisationer.
– Förbjud propaganda för terrorism.
– Skärp straffen för terrorbrottslighet.
– Gör det möjligt att frånta terrorister deras eventuella medborgarskap.
– Tillåt hemlig dataavläsning och signalspaning mot misstänkta terrorister.
– Kraftigt ökade anslag till rättsväsendet för att lagföra terrorister och förebygga terrordåd i Sverige.
– Utökade befogenheter till Tullverket för att bland annat ge dem möjlighet att utföra ID-kontroller vid gränsen.