Terrorister ska inte tillåtas att vistas fritt i vårt samhälle. Tyvärr är Sveriges utsatthet till terrorism hög till följd av ett stort utanförskap, en utbredd rekrytering av svenska medborgare för IS, stor okunskap och en utbredd politisk korrekthet som förhindrar öppen debatt och effektiva åtgärder mot framförallt islamism.
Sverigedemokraterna vill där anslå 100 miljoner kroner under år 2019 för att öka förmågan att möte ett ökat hot från enskilda terrorister och sammanslutningar. 50 miljoner kronor av detta skall ges till Nationella insatsstyrkans verksamhet och möjliggöra verksamhet på flera orter i riket.
Det är av yttersta vikt att Sverige agerar hårt och bestämt mot de som strider, rekryterar eller propagerar för terroristorganisationer. Därför har Sverigedemokraterna föreslagit följande förslag:

-Skärpta straff för terroristbrott.
-Förbjud propaganda för terrorism.
-Straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer.
-Frånta terrorister deras medborgarskap.
-Tillåt hemlig dataavläsning och signalspaning mot misstänkte terrorister.
-Kraftigt ökade anslag till rättsväsendet för att lagföra terrorister och förebygga terrordåd i Sverige.
-Ge polisiära befogenheter till Tullverket för att bland annat ge dem möjlighet att utföra ID-kontroller vid gränsen.