I den tillfälliga lagen från 20 juli 2016 är huvudregeln för uppehållstillstånd av asylskäl att dessa skall vara tillfälliga och omprövas med jämna mellanrum. Sverigedemokraterna menar att lagen bör permanentas i detta avseende.

Sedan lagen antogs har den dock genomgått flera förändringar, och därtill förlängts. Steg för steg har den urholkats och urvattnats, så att den numera knappt fungerar enligt sitt ursprungliga syfte att rädda Sverige från en migrationskris. Antalet människor som kommer till Sverige är alltjämt på historiskt höga nivåer, grundläggande kontroller och krav finns inte, och integrationsarbetet fortsätter misslyckas år efter år.

Sverigedemokraternas hållning är att ändringarna i den tillfälliga lagen, både vad gäller amnestin åt vuxna individer som fick avslag på sin asylansökan, och exempelvis rätten till familjeåterförening utan några försörjningskrav, genast måste rivas upp. Lagen måste återgå till sitt ursprungliga skick, och bilda grunden i en framtida svensk migrationspolitik som tar fasta på att människor ska ha uppehållstillstånd endast så länge de har rätt till det.

En sådan ordning förhandlas nu i en parlamentarisk kommitté som Sverigedemokraterna hoppa ska leda till en verkligt ansvarsfull ny migrationspolitik för Sverige.