Att tillåta tyngre lastbilar på svenska vägar är positivt. Det är fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel och bättre sett till miljön eftersom färre fordon kan medföra samma mängd gods utan att bränsleförbrukningen ökar i motsvarande takt. Övriga transportslag görs inte konkurrenskraftiga genom att hålla tillbaka åkerinäringen. Därför behövs införande av en ny bärighetsklass på alla vägar där detta är möjligt.