Sverigedemokraterna vill uppmuntra föräldrarnas eget ansvar genom att verka för ett system som ökar incitamenten till föräldrar att betala underhållsbidrag som är rimligt i förhållande till inkomst och levnadsomkostnader och minska incitamenten att ha Försäkringskassan som mellanhand. Samtidigt måste utgångspunkten vara barnets bästa och att barnet eller barnen i fråga inte ska drabbas och komma i kläm på grund av att ekonomin ibland inte räcker till eller för att den bidragsskyldiga föräldern helt enkelt ibland inte betalar det den är skyldig till. Med den utgångspunkten vill vi att underhållstödet indexeras och kopplas till faktisk inflation.