Nuvarande ordning där varje parti har sin egen valsedel för med sig flera problem såsom att  det trycks upp signifikant fler valsedlar än vad som verkligen går åt och att systemet underlättar valfusk och sabotage. Det finns exempel på övertramp som varit så stora att det till och med lett till lokala nyval. Ett vanligt förekommande fusk är att valsedlar försvinner eller att valsedlar från ett parti placeras ovanpå ett annat partis valsedlar. Sedan systemet med dolda valsedlar infördes torde risken för sabotage öka ytterligare då det blivit ännu lättare att gömma eller flytta valsedlarna. Det finns också exempel på hur brevbärare slängt valsedlar och valmaterial i protest för att de inte sympatiserar med innehållet.

Problematiken skulle förmodligen kunna åtgärdas tämligen enkelt genom att alla partier som sitter i Sveriges riksdag delar på en gemensam valsedel. Detta skulle bidra till förstärkt valhemlighet och minskat valfusk. Utöver detta finns också miljövinster med förslaget, då ett betydligt färre antal valsedlar skulle behöva tryckas och betydligt färre antal mil behöver köras på vägarna för att distribuera dessa. En ytterligare fördel med gemensamma valsedlar är att den nya ordningen med att även hålla valsedelsbåsen avskärmade blir överflödigt och att man därmed kan förenkla och effektivisera röstningsförfarandet.  I de flesta demokratiska länder är gemensamma valsedlar redan införda.