Samtliga heltidsanställda soldater och sjömän med anställningsformen GSS/K bör erbjudas tillsvidareanställning. Anställningsformen bör behållas då det finns vissa typer av förband där GSS/K är mer lämpliga än värnpliktsförband. Däremot ska inga nya GSS/T-anställningar, det vill säga deltidsanställda soldater och sjömän för tidvis tjänstgöring, tecknas. Det innebär att kontrakterad personal med sådan anställningsform behålls tills avtalen löper ut och att GSS/T därmed successivt fasas ut för att ersättas med personal med värnpliktig krigsplacering, GSS/P.

I och med värnpliktens återaktivering har det uppstått ett behov av officerare för att kunna utbilda värnpliktiga. Detta är det verkliga nålsögat för den expansion av det svenska försvaret som är nödvändig. För att möta behoven bör kontraktsanställda soldater utbildas till underbefäl som kan stödja värnpliktsutbildningen.