blank

Under tisdagen behandlade riksdagen ett initiativ från Sverigedemokraterna om att regeringen bör genomföra ytterligare konsekvensanalyser av hur de migrationsvolymer som föreslås i framtida lagförslag kommer påverka välfärden.

Moderaterna och Kristdemokraterna stödde Sverigedemokraternas förslag, men eftersom regeringspartierna och stödpartierna röstade nej blir det ingen förnyad konsekvensutredning.

Beredningskravet som följer av regeringsformen innebär att en konsekvensanalys behöver göras, bl.a. av hur förslag till ny lagstiftning påverkar de offentliga finanserna. Konsekvensanalysen i Migrationskommitténs betänkande har i stor utsträckning byggt på tidigare bedömningar av Pensionsmyndigheten.

I sitt remissvar har Pensionsmyndigheten dock riktat skarp kritik mot konsekvensanalysen och menar att de ekonomiska effekterna inte beräknats så uttömmande som vore möjligt.

Kommentar från Jonas Andersson (SD), representant i migrationskommittén:

– Vi vet sedan tidigare att invandringspolitiken inneburit stora negativa konsekvenser för både pensionerna och välfärden i stort, men trots detta säger regeringen alltså blankt nej till att utreda vad migrationen fortsättningsvis kommer kosta svenska folket. Det är direkt ansvarslöst.

– Så sent som härom veckan presenterade regeringen ytterligare liberaliseringar av migrationspolitiken, men inte heller där görs någon analys av vilka konsekvenser en sådan liberalisering får för välfärden och det svenska samhället. Istället viftar man bort frågan i vaga formuleringar.

– Regeringen har tidigare kritiserats av Riksrevisionen för att man inte gör fullgoda konsekvensanalyser av migrationspolitiken. Nu delas kritiken av Pensionsmyndigheten, men regeringen vägrar fortfarande att fullgöra sin grundlagsstadgade skyldighet att utreda konsekvenserna av sin egen politik. Den naturliga följdfrågan för många blir vad det är man egentligen vill dölja.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen