blank

Under dagens partiledardebatt meddelade Jimmie Åkesson (SD) att Sverigedemokraterna hemställer Konstitutionsutskottet att granska om beslut om särskilda begränsningar som regeringen fattat under vintern 2021/22 överskridit regeringens befogenheter enligt pandemilagen.

Enligt den tillfälliga lagen (2020:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har regeringen getts extraordinär delegation att besluta om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning. Den tillfälliga lagen är ett avsteg från regeringsformens utgångspunkt att begränsningar av enskildas grundlagsskyddade fri- och rättigheter ska ske genom lagstiftning av de folkvalda i Sveriges riksdag.

Av 6 § framgår att föreskrifter och beslut som fattas med stöd av delegationsbestämmelserna i den tillfälliga lagen får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19. Av samma paragraf framgår att åtgärder måste vara proportionerliga och inte mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa

Under vintern 2021/22 har regeringen fattat beslut om en rad restriktioner med den tillfälliga lagen som utgångspunkt. Sverigedemokraterna begär att Konstitutionsutskottet granskar om dessa regeringsbeslut om restriktioner legat inom regeringens normgivningskompetens enligt pandemilagen, eller om dessa borde ha underställts riksdagens prövning.

1. Den 23 november 2021 fattade övergångsregeringen Löfven beslut i förordning som innebar att krav på vaccinationsbevis för deltagande vid bl.a. offentliga tillställningar. Beslutet följdes upp av regeringen Andersson som den 5 januari 2022 fattade beslut om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att föreskriva om krav om vaccinationsbevis för att ta del av samhällslivet vid serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik.

Möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis infördes i ett skede där omfattande infektionsgenombrott ägt rum, med hög smittspridning även mellan fullvaccinerade personer, och utan att vetenskaplig grund presenterats som talar för att åtgärden skulle ha någon effekt för att minska smittspridningen.

Sverigedemokraterna hemställer därför Konstitutionsutskottet att granska om införandet av vaccinationsbevis varit nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19 och om det var lämpligt av en övergångsregering att fatta ett beslut av så politiskt känslig natur.

2. På en pressträff den 10 januari 2022 meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen avsåg besluta om ytterligare restriktioner med anledning av pandemin, bl.a. begränsningar av rätten att delta i allmänna sammankomster, som t.ex. demonstrationer, och av öppettider för serveringsställen.

Regeringsrepresentanterna anförde under pressträffen bl.a. att nya restriktioner införs delvis för vårdens skull och samtidigt som det förekommer hög frekvens av luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus.

Sverigedemokraterna hemställer därför Konstitutionsutskottet att även granska om dessa vidtagna åtgärder utifrån rådande lägesbild kan anses vara proportionerliga utifrån en konkret fara för människors liv och hälsa.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen