blank

Den senaste forskningen pekar tydligt på att risken för att bli allvarligt sjuk och avlida i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom. På samma tema lämnar Sverigedemokraterna idag in ett utskottsinitiativ med syfte att förmå Folkhälsomyndigheten att uppdatera sina rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19, där personer med allvarlig psykisk sjukdom tillförs prioritetsordningen.

I början av pandemin blev ett antal grupper identifierade som riskgrupper, där personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 ingår.

Prioritetsordningen har därefter utformats utifrån principen att riskgrupper ska erbjudas vaccin före personer som löper lägre risk för att bli allvarligt sjuk och avlida med anledning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om vaccinationsplan för covid-19, men trots det faktum att psykisk sjukdom är en riskfaktor både för att insjukna och för att bli allvarligt sjuk i covid-19 saknas det ett psykiatriskt perspektiv.

Ett flertal studier visar nu att personer med allvarlig psykisk sjukdom, som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni, drabbas extra hårt av covid-19. För några veckor sedan publicerades en svensk studie från Umeå universitet och Karolinska institutet. Studien visade att dödlighet kopplad till covid-19 är fyra gånger högre hos gruppen äldre med allvarlig psykisk sjukdom, detta i jämförelse med kontrollgrupper med personer i motsvarande ålder.

Det har också visat sig att dödligheten hos yngre personer som har en allvarlig psykisk sjukdom är högre.

Med hänvisning till aktuell forskning kommer Sverigedemokraterna under dagen att lämna in ett utskottsinitiativ till riksdagens Socialutskott för att uppmana regeringen att skyndsamt uppdra åt Folkhälsomyndigheten att uppdatera rekommendationerna om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 för personer med allvarlig psykisk sjukdom.

I initiativet föreslås även att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinering mot covid-19 kompletteras och att allvarlig psykisk sjukdom därmed tillförs som sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Kommentar från Clara Aranda, Sverigedemokraternas gruppledare i Socialutskottet:

– Vi vet sedan tidigare att personer med svår psykisk sjukdom är en av de grupper som drabbas hårt av pandemin. När aktuell forskning nu tydligt visar på samband mellan psykisk sjukdom och svår covid-19 måste vi ta det på allvar.

– Hittills har redan länder som Tyskland, Storbritannien och Finland förändrat sina vaccinationsplaner för att prioritera personer med psykisk sjukdom. Vår uppfattning är att Sverige bör följa deras exempel och inte agera för sent ännu en gång.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010-101 98 00 eller via e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen