Med anledning av att regeringen uppenbart har vilselett och misslyckats med att på riktigt och tillsvidare slopa karensavdraget som utlovat, inkom Sverigedemokraterna idag till riksdagen med ett utskottsinitiativ. Syftet är att regeringen skyndsamt bör vidta åtgärder för att slopa karensavdraget fullt ut, så att sjuklön betalas ut redan från första sjukdagen under den tid som krisen råder.

För att minska smittspridningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer som innefattar att anställda ska stanna hemma från arbetet redan vid mycket lindriga symptom som tyder på övre luftvägsinfektion.

I mitten av mars meddelade regeringen också att man skulle slopa karensavdraget, bland annat för att minska de ekonomiska incitamenten för den enskilde att inte följa rekommendationerna.

Regeringen har dock inte fullt ut genomfört åtgärden så som man kommunicerat den till allmänheten. I praktiken har merparten av anställda inte alls fått slopat karensavdrag. Beloppet som en anställd kan erhålla för karensersättning har schabloniserats till 700 kr före skatt, vilket innebär att de allra flesta löntagare får betydligt lägre ersättning under karensdagen än vad som motsvarar ordinarie sjuklön. Dessutom behöver den anställde retroaktivt och aktivt själv söka ersättningen från Försäkringskassan.

Att den som har symptom stannar hemma är den kanske viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen. Genom att låta den enskilde bära delar av kostnaden för att åtgärden genomförs ökar man risken att fler kommer att gå till jobbet trots symptom.

Med anledning av det ovan anförda anser vi att regeringen skyndsamt bör vidta åtgärder för att slopa karensavdraget fullt ut, så att sjuklön betalas ut redan från första sjukdagen under den tid som krisen råder och att arbetsgivaren kompenseras fullt ut för kostnaden.

Jimmie Åkesson, partiledare

Henrik Vinge, gruppledare

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen här.