blank

Sverigedemokraterna har i flera sammanhang riktat kritik mot hur regeringen har forcerat införandet av vaccinationsbevis utan att tillräckligt tydligt analyserat hur dessa förhåller sig till grundlagsfästa fri- och rättigheter eller om åtgärderna är proportionerliga utifrån sitt syfte.

Efter att tiden nu löpt ut för remissinstanserna att lämna synpunkter regeringens förslag om att använda vaccinationsbevis i en lång rad ytterligare verksamheter, begär Sverigedemokraterna att remissförfarandet görs om.

Riksdagens ombudsmän (JO) riktar i sitt yttrande över förslaget tung kritik mot hur regeringen har underlåtit att göra en grundligare analys av förslagets konstitutionella aspekter. Dessutom kritiserar JO urvalet av remissinstanser, där allmänna domstolar och kammarrätter saknas.

Under Socialutskottets sammanträde tisdagen den 21 december kommer Sverigedemokraterna lägga ett utskottsinitiativ med krav om att remissförfarandet görs om för att tydligare belysa hur införandet av vaccinpass förhåller sig till fri- och rättigheter och konstitutionella aspekter.

Linda Lindberg (SD), socialpolitiskt talesperson kommenterar:

Sverigedemokraterna är kritiska till hur frågan om vaccinationsbevis hanterats av regeringen. När det är fråga om förslag som har stor påverkan på enskildas förutsättningar, är det viktigt att det sker mot bakgrund av en grundlig proportionalitetsavvägning och bedöms vara nödvändigt.

Att sådana instanser som har som sin roll att belysa konstitutionella perspektiv och bevaka fri- och rättigheter utelämnats från remissförfarandet är oacceptabelt när det rör sig om känsliga förslag. Nu begär vi att Socialutskottet fattar beslut om att kräva förnyad remissomgång för att få ett bredare underlag.

Utskottsinitiativet i dess helhet lämnas ut på begäran.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen