blank

Sverigedemokraterna har under dagen lämnat in en KU-anmälan mot utbildningsminister Anna Ekström. Detta med anledning av vilseledande och direkt felaktiga påståenden gällande oppositionens politiska ställningstaganden på utbildningsområdet.

I november 2020 skrev utbildningsminister Anna Ekström ett inlägg i sociala medier där det anfördes att Sverigedemokraterna, i ett betänkande från finansutskottet, skulle ha sagt nej till ett förbud för olämpliga och kriminella personer att driva skolor. 

Detta påstående var felaktigt, då det handlade om att Sverigedemokraterna ställde sig bakom en reservation av M, L och KD efter att Sverigedemokraternas egen reservation fallit i omröstningsproceduren. Utbildningsministern KU-anmäldes sedermera av riksdagsledamot Tobias Andersson (SD) och erhöll ett påpekande från Konstitutionsutskottet för detta uttalande.

Riksdagsledamot Michael Rubbestad (SD) ställde i oktober 2021 en skriftlig fråga till utbildningsministern gällande stängningen av den starkt kritiserade muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. I sitt skriftliga svar på frågan hänvisar statsrådet Ekström på nytt till Sverigedemokraternas ställningstagande för finansutskottets betänkande 2017/2018:FiU43 och gör således återigen samma missvisande uttalande.

I sitt svar daterat den 10 november 2021 anför statsrådet:

”Vid riksdagsbehandlingen av den proposition som låg till grund för införandet av en ägar- och ledningsprövning av privata aktörer inom skolväsendet – propositionen Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (prop. 2018:158) – motionerade dock Sverigedemokraterna om att propositionen borde avslås och att regeringen sedan skulle återkomma med ett annat förslag. I förberedande voteringar i riksdagen röstade de sverigedemokratiska ledamöterna, i enlighet med Sverigedemokraternas reservation, för avslag på regeringens proposition. Reservationen biträddes inte av kammaren i de förberedande voteringarna. Om Sverigedemokraternas reservation vunnit bifall i kammaren hade bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning inom skolväsendet inte kunnat träda i kraft den 1 januari 2019.”

Kommentar från Michael Rubbestad (SD), ledamot i utbildningsutskottet:

– Vår uppfattning är att statsrådet i sitt skriftliga svar på frågan ännu en gång förtigit så mycket information om de aktuella voteringarna att budskapet blivit kraftigt missvisande. Formuleringen ger läsaren den felaktiga uppfattningen att Sverigedemokraterna röstat på ett visst sätt för att partiet skulle vilja tillåta att olämpliga och kriminella personer ska få driva skolor. I själva verket ville Sverigedemokraterna ha kraftigare åtgärder än vad regeringen föreslog. Det skriftliga svaret har därmed inte gett en korrekt bild av verkligheten. 

– Konstitutionsutskottet har många gånger slagit fast att ministrars uttalanden skall vara korrekta oavsett var de publiceras. Då det är av stor vikt att statsråd håller sig till sanningen och alltid ger en korrekt och rättvisande bild för att upprätthålla förtroendet för regeringen har vi därför idag lämnat in en KU-anmälan mot utbildningsministern.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen