Ett Sverige för äldre

En värdig ålderdom

Sveriges äldre förtjänar att få världens bästa äldreomsorg. Vi kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro inför att bli gamla på grund av brister inom omsorgen och sämre pensionsvillkor.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Äldre ska kunna bo kvar hemma, även om omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner, anhöriga och husdjur annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sveriges äldre ska inte behöva möta stressad och utmattad personal. Vi prioriterar därför särskilt frågan om äldreomsorgens arbetsvillkor genom förslag om ett avskaffande av ofrivilliga delade turer. Vi vill också ge personalen ett större inflytande över arbetstider och säkra tillräcklig kompetens genom en särskild legitimation för undersköterskeyrket.

Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärds- sektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå.

Våra förslag

  • Höja bostadstillägget och garantipensionen samt slopa pensionärskatten.

  • Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden och avveckla de ofrivilligt delade turerna för personalen.

  • Införa en matreform med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt ett stimulansbidrag för att öka möjligheten till kategoriboende.

  • Införa äldrevårdcentraler för effektivisering av vården, inrätta ett snabbspår inom akutsjukvården för att förbättra omhändertagandet och ge äldre specialistvård snabbare, erbjuda kostnadsfri vård för personer som är 85 år eller äldre och öka tandvårdsbidraget.

  • Ge en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden.

Vår politik från A-Ö