Bistånd där det bäst gör nytta

Bistånd där det gör bäst nytta

Sverigedemokraterna är i grunden ett biståndsvänligt parti. Under mandatperioden 2014 – 2018 budgeterade vi det största faktiska biståndsanslaget varje år, vilket vi såg som ett mer hållbart sätt att hantera migrationskrisen.

Tyvärr är Sverige idag i en annan situation. De stora och långsiktiga kostnadsåtaganden, vilka till stor del beror på oplanerad och ansvarslös migrationspolitik, gör besparingar nödvändiga. Vi förordar därför nu en biståndsram på 0,7 % av BNI, vilket är den nivå som rekommenderas av FN.

Under den akuta fasen av den kris som orsakas av Covid-19 är ytterligare besparingar nödvändiga.

Våra biståndspolitiska prioriteringar är alltjämt desamma. Sverigedemokraterna vill verka för ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån sina grundläggande behov i vardagen. Vi vill ha ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning och att barnens bästa ska få stå i centrum.

Vi vill se ett bistånd som är inriktat på effektivitet och resultat där de mest utsatta människorna prioriteras. Därtill vill vi verka för ett humanitärt bistånd som möter de många kriser och katastrofer som pågår och särskilt motverka undernäring hos barn och motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Vi vill även satsa på internationell flyktinghjälp både vad gäller humanitära insatser och mer långsiktiga lösningar såsom utbildning, både för barn och vuxna.

När det är möjligt att flytta tillbaka till ett område som varit drabbat av krig vill vi också särskilt satsa på återuppbyggnad och bidrag för frivillig återvandring för att människor som vill bygga upp ett liv i sitt hemland ska kunna göra det.

När det är möjligt att flytta tillbaka till ett område som varit drabbat av krig vill vi också särskilt satsa på återuppbyggnad och generösa bidrag för frivillig återvandring för att människor som vill bygga upp ett liv i sitt hemland ska kunna göra det.

Våra förslag

  • Verka för internationell flyktinghjälp i närområdet, stödja återuppbyggnad av infrastruktur i krigsdrabbade områden och bidra generöst till frivilligt återvändande av flyktingar.

  • Göra särskilda satsningar på att bevara regnskogen, minska luftföroreningar i utvecklingsländer och motverka miljöförstöring i världshaven.

  • Avveckla biståndet till korrumperade organisationer som Islamic Relief och den palestinska myndigheten.

  • Stärka barnperspektivet genom riktade satsningar på barnhälsa, undernäring, utbildning och förebygga smittspridning.

Vår politik från A-Ö