En riktig bostadspolitik

Långsiktighet och hållbarhet

Under lång tid har det saknats framförhållning i bostadspolitiken vilket har lett till en allvarlig bostadsbrist och trångboddhet. Den viktigaste orsaken till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik som medfört att ytterligare hundratusentals människor som kommit till Sverige behöver bostad.

Antalet otrygga och utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångbodda och segregationen breder ut sig. Den allvarliga bostadsbristen har främst drabbat nybildade familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende på grund av nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling.

Sverigedemokraterna ser ett behov av långsiktig planering för tillgång till bostäder, regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö, gemenskap och kultur viktiga delar samt att den estetiska och arkitektoniska utformningen av bostäderna binder samman dessa och skapar en hållbar helhet.

Våra förslag

  • Skapa rörlighet på bostadsmarknaden genom en särskild, avdragsgill sparform för bostadssparande och ett förenklat regelverk för uthyrning av delar av privatbostäder.

  • Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre.

  • Avskaffa anvisningslagen och ge bostadsrätts- föreningar möjlighet att neka kommuner som medlemmar.

  • Stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i uppskattade traditionella byggnadsstilar med färre grå och livlösa lådor.

Vår politik från A-Ö