Ett riktigt försvar

Ett tryggt och säkert Sverige

Totalförsvarets främsta uppgift är att försvara Sveriges territorium och befolkning. Endast ett starkt försvar kan skapa en tröskeleffekt som avskräcker potentiella angripare. Sverigedemokraterna vill att försvarsanslaget senast inom tio år ska öka till minst 2,5 % av BNP, medan vi omedelbart vill påbörja byggandet av ett försvarsförbund med Finland. Hela folkets försvarsvilja garanterar uthållighet, varför vi särskilt vill stärka de svenska frivilligorganisationerna. Vi anser att den operativa ledningen av försvaret ska ligga på regional nivå och att omsättnings- och mobiliseringsförråd ska vara väl spridda.

Som ett militärt alliansfritt land ska vi inte peka ut fiender även om vi deltar i sanktioner och vapenembargon mot vissa länder. Genom partnerskapet med NATO skapas utökade samarbetsmöjligheter inför internationella insatser. Vi motsätter oss ett militariserat EU, något som i praktiken skulle innebära att NATO och EU får parallella kapaciteter.

Den svenska försvarsindustrin är inte bara säkerhetspolitiskt viktig utan även en inkomstbringande, högteknologisk industri. Sverigedemokraterna vill därför särskilt nyttja svenska leverantörer vid materielinköp.

Våra förslag

  • Successivt öka försvarsanslaget till 2,5 % av BNP och öka antalet värnpliktiga och förband.

  • Säkra frivilligorganisationernas verksamhet genom ett eget grundanslag och komplettera hemvärnet och lokalförsvaret med civilpliktig räddnings- och röjningspersonal.

  • Införskaffa ett modernt, strategiskt luftvärn baserat på svensk radarteknik.

  • Utöka militärens möjligheter att bistå polisen med exempelvis ordningsskapande insatser vid särskilt svåra ordningsproblem och skydd, samt bevakning av viss polisiär utrustning, fordon och anläggningar.

Vår politik från A-Ö