Ett jämställt Sverige

Jämställdhet och rättvisa

Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Sverige har också en lång tradition av att säkra kvinnors rättigheter med kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det betyder inte att det idag saknas jämställdhetsproblem. De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat kraftigt, och antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att anmälningsbenägenheten har minskat. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen och många tusentals unga flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, klädsel och aktiviteter.

Därutöver har kvinnor i de kvinnodominerade välfärdsyrkena under lång tid varit drabbade av låga löner och dåliga arbetsvillkor. Något som senare i livet dessutom resulterar i sämre pensioner och livsvillkor.

I den offentliga jämställdhetsdebatten hamnar fokus ofta på en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Andra partier vill detaljstyra hur familjer ska fördela föräldraförsäkringen, hur många män respektive kvinnor som arbetar inom olika branscher eller styr företag. För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik istället om att lösa de problem som slår ojämnt, snarare än att fördela dem jämnt mellan könen. Vi fokuserar på att skapa möjligheter och förbättra livsvillkor. Oavsett om du är man eller kvinna ska du bemötas med respekt och din rätt till självbestämmande respekteras.

Våra förslag

  • Ta krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis.

  • Motverka hedersförtryck genom en särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet, införa en 24-årsregel vid äktenskap med utländska medborgare, förbjuda könssegregering i offentlig verksamhet, stärka vården av könsstympade och förbjuda icke-medicinskt betingad omskärelse av minderåriga.

  • I stället för genusteorier och kvotering genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer.

  • Förbättra kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg och förenkla möjligheten att föra över pensionsrätter.

Vår politik från A-Ö