Hela Sverige ska leva

En levande landsbygd och modern infrastruktur

En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga, något som aktivt motarbetats av flera regeringar under lång tid. Villkoren för svenska bönder är ofta svåra, höga skatter på drivmedel och konkurrens från grannländer med lägre ambitioner vad gäller djurvälfärd hotar affärsmässigheten för många lantbruk. Den gemensamma europeiska skogs-, jakt- och viltvårdspolitiken är inte anpassad efter svenska förhållanden och saknar ofta förståelse för den som äger och vill bruka svensk skog eller jaga i svenska marker. Äganderätten är av fundamental betydelse, inte minst för skogsägare.

Sverigedemokraterna är det parti som ser möjligheterna och potentialen bortom stadskärnorna. För oss handlar landsbygdspolitiken i första hand om människorna som bor där, deras försörjning, tillgång till samhällsservice och framtidstro.

Under årtionden har svenska regeringar underfinansierat och skjutit upp nödvändigt underhåll av vår gemensamma infrastruktur. Kortsiktiga ekonomiska behov har gått före långsiktighet, vilket lett till en enorm underhållsskuld. Sverigedemokraterna vill att svenskar ska kunna lita på att tågen går i tid, att vägarna håller hög kvalitet och att landets infrastruktur utvecklas och underhålls effektivt. Vi lägger ingen ideologisk värdering i olika trafikslag och lösningar, utan ser pragmatiskt på utbyggnad, användning och fördelning mellan transportsätten. Vi inser att olika lösningar behövs för olika situationer, och att förutsättningarna skiljer sig stort mellan norr och söder, storstad och landsbygd.

Våra förslag

  • Stödja lantbruket genom en djurvälfärdsersättning för svenska mjölkbönder och förbjuda import av produkter som framställs genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande.

  • Att alla beslut som rör jakt och viltvård ska fattas regionalt och minimera EU:s inflytande över svensk jakt och viltvård.

  • Höja reseavdraget, sänka skatten på drivmedel generellt, kraftigt sänka dieselskatten för jord- och skogsbruk samt stoppa den föreslagna vägslitageskatten och höjningen av fordonsskatten.

  • Förenkla villkoren att bo och verka genom ett särskilt bostadslån för personer på lands- och glesbygd och stödja hushåll som drabbas av stora kostnader för tvingande miljöanpassning av vatten och avlopp.

  • Ta bort flygskatten.

  • Åtgärda kapacitetsbristen på järnvägen genom smarta, kostnadseffektiva och strategiska utbyggnader och betala av järnvägens underhållsskuld.

  • Minska sjöfartens kostnader genom att avskaffa farledsavgifterna.

Vår politik från A-Ö