En hållbar miljöpolitik

Ett globalt ansvar

Sverige har en rik och värdefull natur som måste skyddas och bevaras. Vi värdesätter det varierade kulturlandskapet, vacker natur är till för att upplevas och vi vill att det ska vara möjligt att bo och försörja sig på landsbygden. Därför framhåller vi förvaltarskapstanken och ett aktivt jord- och skogsbruk parallellt med arbetet att bevara orörd natur. Den biologiska mångfalden återfinner vi i urskogar och naturreservat, men även i brukad mark.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är låga för ett industrialiserat land. Sverigedemokraternas miljöpolitik är konstruktiv, realistisk och utgår från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser globalt, utan att för den delen slå undan fötterna för landsbygd och industri. Miljöproblem i allmänhet och växthusgaser i synnerhet, tar ingen hänsyn till nationsgränser. Utifrån principen mest nytta per satsad krona föredrar vi satsningar på internationella åtgärder och forskning framför höjda drivmedelspriser, fordonsskatter och andra åtgärder som slår mot svenska jobb och landsbygd utan någon mätbar påverkan på miljöproblemen globalt.

Sverigedemokraterna menar att vi i Sverige inte själva kan lösa världens miljöproblem, därför vill vi värna vår unika naturmiljö och ta vår del av ansvaret för de globala utmaningarna, samtidigt som vår miljöhänsyn tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna hembygden.

Våra förslag

  • Satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer.

  • Arbeta mot övergödning i sjöar, vattendrag och hav och sanera de tiotusentals förorenade områden som återfinns runtom i Sverige.

  • Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi.

  • Satsa på energieffektivisering och energiforskning och flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning.

Vår politik från A-Ö