Vår politik

Här kan du läsa vad vi tycker inom våra profilfrågor.

 • Ålderdom

  Äldrevård

  Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp. Vi måste ta bort straffbeskattningen av pensioner. Vi måste satsa stora resurser för att våra pensionärer ska få en värdig och högkvalitativ äldrevård.

  Läs mer

   

 • Brott

  Brottslighet

  Brottsligheten ökar i Sverige. Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga på gator och torg efter mörkrets inbrott. Vi behöver ta krafttag mot kriminaliteten, beivra fler brott och se till att låsa in brottslingarna.

  Läs mer

   

 • invandring

  Invandring

  Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i massinvandringens spår. Den har också medfört oerhörda ekonomiska kostnader – så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd.

  Läs mer

Vår politik

Här kan ni läsa sammanfattningar om vad vi tycker i politiska områden, för vårt ställningstagande i enskilda frågor tryck här

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitik

Det är en fråga om anständighet och den enskildes självständighet att det ska gå att leva på sin lön. Därför tror vi på att när det är ekonomiskt ansvarsfullt bör skatten sänkas för vanligt folk. Vi behöver reformera Lagen om anställningsskydd. Unga människor behöver ofta framförallt få in en fot på arbetsmarknaden, medan anställningstrygghet och villkor blir viktigare ju äldre man blir. För den som blir arbetslös behövs en trygg omställningsförsäkring. I Sverige ska svenska regler gälla – även för arbetare från inom den Europeiska unionen. Vi vill föra en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på rationalitet och effektivitet – utan ideologiska skygglappar.

 • Ja till jobbskatteavdrag – när ekonomin tillåter
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag
 • En ny anställningsform: Lärlingsanställningar för unga
 • Stärkt a-kassa så att fler får ut 80 % och förlängd tid för deltidsanställda
 • Krafttag mot den obalanserade konkurrensen inom åkerinäringen

Läs mer

Arbetsmiljöpolitik

Arbetsmiljö

Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige med god tillgång på arbete där svenska löntagares intressen sätts i första rummet. Ett Sverige där man kan leva på sin lön och där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av stress och underbemanning.

 

 • Statlig investering för rätt till heltid för alla inom offentlig sektor

 

 • Avskaffad karensdag för de som arbetar med vård och omsorg

 

 • Avskaffade delade turer för de som så önskar

 

 • Ökat stöd till företagshälsovården

 

 • Utökade resurser till Arbetsmiljöverket
Läs mer

Djurskyddspolitik

Djurskydd

Vi tycker att ett viktigt mått på ett gott samhälle är hur väl det tar hand om dem som är svaga och utsatta. Sverige bör ha ett djurskydd i världsklass. Genom att införa en särskild djurpolis kan vi undersöka och beivra olika typer av brott mot djurskyddslagstiftningen på ett kompetent och effektivt sätt. Eftersom vi vill ha en levande landsbygd och ett livskraftigt lantbruk med djurhållning tänker vi införa ett djurvälfärdsbidrag till näringsidkarna som motsvarar de kostnader som tillkommer för att upprätthålla högt ställda miljö och djurskyddsmål. I kombination med tuffa krav på importerade djurprodukter kommer detta att öppna upp för en välfungerande industri i kombination med ett djurskydd i världsklass.

 

 • Inrätta en djurpolis
 • Utökade djurskyddskontroller
 • Kompensation för konkurrensnackdelar för de som upprätthåller djurskyddet – ett djurvälfärdsbidrag
 • Mycket höga krav på importerade djurrelaterade produkter
 • Utökade resurser till Arbetsmiljöverket
Läs mer

Ekonomisk politik

Ekonomisk politik

En varsam hantering av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Sunda statsfinanser och respekt för målet om överskott i statens budget är en grundförutsättning för att långsiktigt kunna bevara en hög nivå av välfärd. Sverigedemokraterna betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling. Vi förespråkar en reglerad, ansvarsfull marknadsekonomi. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande. Skatteuttaget får inte vara så lågt att det äventyrar statens möjligheter att värna utsatta grupper, hålla ihop samhället eller att erbjuda alla medborgare en hög grundläggande välfärdsnivå. Skatteuttaget får dock inte heller utformas på ett sådant sätt att det allvarligt begränsar den enskildes förmåga att klara sin egen försörjning, undanröjer incitamenten för att vilja bidra till den ekonomiska tillväxten eller påtagligt hämmar näringslivets konkurrenskraft.

 

 • Skattesänkningar för småföretagare
 • Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
 • Förstärkt välfärd med bibehållen frihet
Läs mer

Invandringspolitik

Invandringspolitik

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Invandring ska inte användas som ett substitut till riktig flyktinghjälp. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

 

 

 • Stoppa massinvandringen
 • Fokus på gemenskap och nej till mångkulturalism
 • Gästarbetarsystem inom specialist- och bristyrken
 • Använd temporära uppehållstillstånd istället för permanenta
 • Försörjningskrav för att ta in anhöriga
 • Ett generöst återvandringsbidrag
Läs mer

Energipolitik

Energipolitik

 

För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill vi föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv och samtidigt tillgodose högt ställda krav på miljövänlighet. Vi behöver kärnkraften för att inte bli beroende av smutsig, europeisk kolkraft eller rysk gas. Alternativa energiformer såsom vindkraft och solkraft kan inte under överskådlig tid utgöra mer än komplement till kärn- och vattenkraft.

 

 • Bygg ut, modernisera och satsa på kärnkraften – en ren och säker energikälla
 • Låt energipolitiken präglas av rationalitet – inte önsketänkande
 • Behåll Vattenfall i statlig ägo
 • Orörda nationalälvar bör förbli orörda
 • Satsa på forskning kring biogas och nya energikällor
Läs mer

EU-politik

EU-politik

Sverigedemokraterna arbetar för att det svenska folket ska bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi tänker stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Det EU-medlemskap som svenska folket tog ställning till 1994 är inte det EU vi har idag. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

 

 • En folkomröstning om EU-medlemskapet
 • Nej till Turkiet i EU
 • Fortsatt nej till EMU
 • Ett återupprättat gränsskydd genom omförhandling av Schengen-avtalet
Läs mer

Familjepolitik

Familjepolitik

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder. Utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

 • Avkvotera föräldraförsäkringen
 • Slopa jämställdhetsbonusen
 • Möjliggör fler dagar som familj
 • Höj bostadsbidraget för barnfamiljer
 • Höj föräldrapenningen
 • Bygg ut vårdnadsbidraget
Läs mer

Flyktingpolitik

Flyktingpolitik

Vi vill ha en flyktingpolitik som ser till Sveriges bästa samtidigt som vi hjälper så många flyktingar som möjligt. Det gör vi genom att begränsa invandringen till Sverige och istället använda resurserna i flyktingarnas närområde. På så sätt kan vi hjälpa fler människor än de andra partierna samtidigt som vi får resurser kvar för att stärka välfärden här hemma.

 

 • Ökat bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR
 • Biståndsbudgeten ska inte användas för att bekosta invandring till Sverige
Läs mer

Försvarspolitik

Försvarspolitik

Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten med målsättningen att nå en nivå av 2,5 % av BNP. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige. Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett nordiskt försvarssamarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar.

När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom. Det är en balanserad inställning långt från både isolationism och förlorad självständighet.

 

 • Stegvis höja anslagen till försvaret – rejält
 • Minskat fokus på internationella insatser
 • Återupprättad försvarsförmåga: Hela Sverige ska försvaras
 • Trygga framtiden för svensk vapenindustri
Läs mer

Kriminalpolitik

Kriminalpolitik

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer. När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

 • Kraftigt skärpta straff för grov och upprepad brottslighet
 • Avskaffa mängdrabatten för flerfaldigt dömda brottslingar
 • Krossa den grova, organiserade kriminaliteten genom särskilt åtgärdspaket (SMOK)
 • Garantera brottsoffers skadeståndsersättningar
Läs mer

Kulturpolitik

Kulturpolitik

Sverigedemokraterna anser att kulturen har en central plats i politiken och i samhällsbygget. Kulturen skall vara livskraftig och till för alla. Vi eftersträvar särskilt att göra kulturen tillgänglig för barn, gamla och funktionshindrade. För oss är det också självklart att Sverige är unikt och att den svenska kulturen är unik och värd att bevara och belysa. Den gemensamma svenska kulturen är betydligt äldre än mångkulturen och vi vill särskilt belysa dess betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssamhället vi lever i.

 • Bevara det svenska kulturarvet
 • Stärk den nationella identiteten
 • Inrätta en kulturarvsfond av norsk modell för projekt för bevarande och levandegörande av det svenska kulturarvet.
 • Skapa en kulturkanon
 • Digitalisera filmarkivet
 • Inrätta särskild fond för skapande äldreomsorg
Läs mer

Landsbygdspolitik

Landsbygdspolitik

Jordbruk och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och livskraftig landsbygd. Samtidigt sammanflätas jordbruk och skogsbruk både med ett kulturellt arv och med omistliga naturvärden, vilket ytterligare understryker dess viktiga roll för Sverige i allmänhet och landsbygden i synnerhet. Tyvärr ser vi att Sveriges självförsörjning av livsmedel har fallit dramatiskt, en utveckling som vi vill vända.

Vi vill därför ha en politik som tar tillvara landsbygdens potential och vill genomföra en bred satsning på landsbygdens näringar. Vi vill att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka på den svenska landsbygden. På så sätt kan vi minska utflyttningen och ta tillvara alla de ekonomiska och kulturella rikedomar som finns på den svenska landsbygden.

 • En satsning på skogsnäringen skapar nya jobb på landsbygden.
 • En höjning av milersättningen för lättare kunna arbeta och bo på landsbygden.
 • Sänkt skatt på drivmedel i jord- och skogsbruk.
 • Nej till ytterligare landsbygdsfientliga skatter.
 • En långsiktig livsmedelsstrategi
 • Utbyggnad av järnväg och motorväg
 • Tillgång till bredband i hela Sverige.
 • Bättre företagsklimat
Läs mer

Miljöpolitik

Miljöpolitik

Vår miljöpolitik präglas av rationalitet och effektivitet. Vi ska göra insatser där de gör som störst nytta, och vi ska använda oss av de senaste och mest avancerade forskningsdata. Miljöpolitik och energipolitik har ett nära samband. Kärnkraft är den energiform som bäst kombinerar stabil, billig energiförsörjning och låg miljöpåverkan. Situationen i Östersjön är alarmerande. Vi behöver tillse att situationen där åtgärdas omedelbart. En stor klimatbov är de långa transporterna, inte minst av livsmedel. Vi vill möjliggöra för en större matproduktion i Sverige, mer ekologiskt och närodlat.

  • Utvecklad kärnkraft

 

  • Bred satsning på Sverige som matland. Mer närodlat och ekologiskt, färre långa transporter

 

  • Stoppa föroreningen av Östersjön
Läs mer

Sjukvårdspolitik

Sjukvårdspolitik

Vi tänker se till att var och en har tillgång till sjukvård i världsklass oavsett var i landet man bor. Därför behöver vi anställa betydligt fler händer i vården. Vi behöver också skjuta till medel för att åtgärda bristen på vårdplatser. Vi tycker det är skamligt att människor i vårt land – inte minst pensionärer – ofta väljer bort att hämta ut mediciner på grund av att det är för dyrt. Därför tänker vi åtgärda det.

 • Rätt till heltid för personal inom offentlig sektor – Fler händer i vården
 • Stärkt högkostnadsskydd för vård och mediciner
 • Ingen patientavgift för personer över 85 år
 • Riktade statliga anslag för att åtgärda bristen på vårdplatser
Läs mer

Skolpolitik

Skolpolitik

Undersökningar visar att svensk skola blir allt sämre. Borgerliga och socialdemokratiska regeringar har betraktat den som en experimentverkstad och låtit en ansvarslös invandringspolitik äta upp resurserna. Vi tänker skifta fokus mot ordning och kunskap. Vi tänker se till att skolan blir likvärdig oavsett var i landet man bor.

 • Ökad satsning på kunskaper i svenska språket
 • Handlingsplan för ordning, reda och studiero i klassrummen
 • Höja lärarnas befogenheter och yrkesstatus
 • Återförstatligande och skärpta krav på friskolor
Läs mer

Äldrepolitik

Äldrepolitik

Den äldre generationen som varit med och byggt upp vårt land ska ha möjlighet till en trygg och värdig ålderdom. Dagens situation är oanständig och det krävs att vi genomför rejäla satsningar både för att stärka pensionärernas ekonomi och trygghet. Inom äldreomsorgen krävs personalförstärkningar och kvalitetshöjningar. Den orättvisa pensionärsskatten avskaffar vi omedelbart om vi får inflytande under nästa mandatperiod.

 

 • Sänk pensionärernas skatt till samma nivå som löntagare. Fullt finansierat i vår budget.
 • Höj garantipensionerna med minst 10 %. Det motsvarar ungefär 800 kronor i månaden.
 • En stor satsning för god och näringsrik mat med hög kvalitet i äldreomsorgen.
 • Många fler anställda inom vård och äldrevård inom ramen för Fler händer i vården.
Läs mer

Bostadspolitik

Det har helt saknats framförhållning i bostadspolitiken där antalet nyanlända invandrare legat långt över antalet byggda bostäder under många år. En minskad byråkrati kring byggprojekt och stärkning av kommunernas kompetens för byggprocessen skulle snabba på bostadsbyggandet. Genom bättre finansieringsmöjligheter för mindre byggbolag kan fler företag konkurrera på byggmarknaden vilket skulle leda till minskade byggkostnader och därmed boendekostnader. En översyn av privatpersoners möjlighet till finansiering av bostadsköp behövs. Detta kombinerat med en nollvision för asyl- och anhörighetsinvandring kommer på sikt att skapa balans på bostadsmarknaden.

 • Nollvision för asyl- och anhörighetsinvandring
 • Ökad konkurrens mellan byggbolagen
 • Regionaltbostadsplaneringsstöd
 • Översyn av privatpersoners finansiering av bostadsköp
 • Satsningar på byggnadsarkitektur och boendemiljö