Arbetsmiljöpolitik

Partiet för en god arbetsmiljö

Trygga och friska löntagare

Vikten av en god arbetsmiljö ska inte underskattas. Trygga, mänskliga, välfungerande och säkra arbetsplatser innebär ökad livskvalitet och bättre hälsa för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivaren kan det innebära ökad produktivitet och förbättrade möjligheter att behålla nyckelkompetens. För staten och samhället leder goda arbetsmiljöer och välmående arbetstagare till minskade ekonomiska och sociala problem.

Även om det svenska regelverket till skydd för en god arbetsmiljö står sig väl vid en internationell jämförelse, så är arbetsmiljöproblemen fortfarande betydligt större än vad som kan anses vara acceptabelt. För att regelverket ska ha avsedd effekt krävs det också att tillsynen och sanktionerna vid överträdelser fungerar väl.

Sverigedemokraterna värnar och respekterar grunderna i den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter genom förhandlingar och kollektivavtal gör upp om villkor och regler på den svenska arbetsmarknaden. Staten kan dock aldrig undandra sig det yttersta ansvaret för medborgarnas välbefinnande. Mot den bakgrunden är vi inte principiellt främmande för viss statlig inblandning och utökad lagstiftning vad gäller de allra allvarligaste arbetsmiljöproblemen.

Centralt för Sverigedemokraterna är att arbetsmiljö- och arbetstidsfrågorna, i likhet med övrig arbetsmarknadspolitik, ska beslutas av folkvalda i Sverige och inte flyttas upp på överstatlig nivå.