Djurskyddspolitik

Partiet för ett säkert djurskydd

Ett djurskydd i världsklass och ersättning till de som upprätthåller det

Att arbeta med djur och hantera brott mot djurskyddslagen kräver ofta både resurser och en särskild kompetens som tyvärr ofta saknas inom den ordinarie polisorganisationen i dag. För att effektivisera arbetet med brott mot djurskyddslagen och understryka hur allvarligt samhället ser på denna typ av brott föreslår Sverigedemokraterna att Sverige i likhet med flera andra länder ska inrätta en särskild djurpolis.

För att inte värdet av den svenska djurskyddslagstiftningen ska undermineras, och för att inte en inhuman djurhållning i andra länder ska kunna utvecklas till en konkurrensfördel, vill Sverigedemokraterna förbjuda import av varor som strider mot intentionerna med den svenska djurskyddslagstiftningen och som framställts genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande. Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som avblodats utan bedövning, kinesiska pälsverk och gåslever. Som ett ytterligare led i att stärka djurskyddet anslår Sverigedemokraterna även ökade medel till länsstyrelsernas djurskyddskontroller. Det är dock angeläget att skötsamma bönder inte känner sig trakasserade av vad som kan uppfattas som tjänstemän som saknar relevant kompetens för jordbruket.

Djurvälfärdsersättning

Sverigedemokraternas anslag för djurvälfärdsersättning riktar sig i nuläget endast till grisbönderna på grund av den svåra situation som råder i denna sektor, men ambitionen är att alla svenska djurhållande bönder på sikt skall få en viss ersättning för de merkostnader som uppstår i och med Sveriges högre krav på djurskydd och djurvälfärd gentemot andra länder inom EU. Enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har Svenska grisproducenter en merkostnad på nära 4 kr per kilo griskött jämfört med Tyskland på grund av det svenska djurskyddet.

Jordbruksverket uppger i sin analys en merkostnad på ca 1,40 kr per kilo griskött jämfört med Danmark. Sverigedemokraterna avser reducera dessa skillnader. Regeringen har via Landsbygdsprogrammet skjutit till 90 miljoner kr per år till en djurvälfärdsersättning riktad till smågrisproducenter och beräknat på antalet suggor. Omräknat blir detta, förvisso välmenande tillskott till branschen, ganska modest per kg producerat griskött. Vi menar att detta tillskott är alltför litet för att nå signifikant effekt och ämnar således att öka det samtidigt som vi menar att incitamentsstrukturerna för resurseffektivitet och en bättre djurvälfärd bäst utformas genom att rikta bidraget till slaktfärdiga grisar.