Vår politik A till Ö

Här hittar ni Sverigedemokraternas politik sammanfattad

 • A-kassan

  Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassettaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst.
  Inte heller bör den arbetslöse få sin rätt till a-kassa inskränkt för att denne tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför olyckligt att dagens regler avskräcker människor från att söka deltidsarbeten. Vi vill också reformera a-kassan och göra den statlig, samt kostnadsfri, för att säkerställa tillgängligheten för alla arbetslösa människor.

 • Abort

  Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.

 • Anhöriginvandring

  Sverigedemokraterna vill kraftigt begränsa anhöriginvandringen genom att ställa tydliga krav på anhöriga som vill invandra. Detta bl a för att motverka tvångsäktenskap, människohandel samt samhällsekonomiska kostnader till följd av att anhöriginvandrare inte klarar av att försörja sig själva.

 • Arbetskraftsinvandring

  När det gäller invandring måste man skilja på olika sorters invandring. Arbetskraftsinvandringen kan rätt utformad bedrivas i enlighet med svenska intressen. Vi är således öppna för en behovsprövad arbetskraftsinvandring som grundar sig på högkvalificerade yrken där det råder brist på arbetskraft. Vi vänder oss däremot kraftfullt emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning som följd.

 • Arbetsmarknadspolitik

  Genom att försämra villkoren för arbetslösa och sjuka samtidigt som man genom en helt ansvarslös invandringspolitik har fyllt på utbudet av lågkvalificerad arbetskraft har man fört en konsekvent lönedumpnings politik och förstärkt utanförskapet. De långtidsarbetslösa gömmer man undan i FAS 3 som i praktiken handlar om en slutförvaring av långtidsarbetslösa enligt socialdemokratisk modell med den skillnaden att de arbetslösa har ännu sämre ekonomiska villkor.

  Sverigedemokraterna vill ha till stånd en ny jobbskapande politik med fokus på utbildningssatsningar samt en omfördelning av resurser från ineffektiva jobbsatsningar till satsningar som vi vet skapar fler jobb. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik syftar både till att skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare och till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen.

   

 • Bistånd

  Sverigedemokraterna ser det som viktigt att bidra till andra länders utveckling och bistå med humanitär hjälp i händelser av katastrofer. För att kunna göra det och uppnå goda resultat tror vi på ett bistånd som är inriktat på kvalitet, effektivitet och flexibilitet. Sverigedemokraternas biståndsmål ligger något över FN:s rekommendationer, motsvarande 0,7 % av BNI, vilket innebär att vi möjliggör en besparing på omkring 10 miljarder kronor.

  Samtidigt som vi vill minska biståndsbudgeten vill vi öka stödet till utsatta flyktingar genom att höja stödet till UNHCR. Totalt anslår vi 8,5 miljarder kronor utöver redan anslagen satsning. Vi har ett bredare och mer flexibelt biståndsbegrepp än regeringen och menar att bistånd kan ta sig olika former beroende på utvecklingslandet. För en mindre kostnad kan man med en sverigedemokratisk biståndspolitik hjälpa fler flyktingar.

 • Bensinskatt

  Sverigedemokraterna vill ha ett stopp för fortsatta höjningar av drivmedelsskatterna. Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser inser vi att lösningen på problemet inte är att straffbeskatta människor på landsbygd som idag inte har något annat alternativ till bilen. Vi förordnar också en höjning av milersättning med 4 kr per mil.

 • Brottslighet

  Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna står upp så väl för den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten. Det brottsbekämpande arbetet har de senaste decennierna varit eftersatt och inte särskilt framgångsrikt. De senaste tio åren har antalet fall av misshandel ökat med över 40 %. Tidigare har det även uppmärksammats att Sverige enligt en studie finansierad av EU-fonden, Daphne II, har flest anmälda våldtäkter i Europa. Endast 13 % av våldtäkterna går dessutom till åtal vilket är sämst i hela Europa. Sverigedemokraterna vill, till skillnad från andra riksdagspartier, se en tydlig inriktning på brottsoffren framför brottslingarna inom den rättsskipande verksamheten.

 • Demokrati

  Sverigedemokraterna förordar ett starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.
  Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati

 • Deltidsarbetslösa

  Sverigedemokraterna ser ett stort behov i av att förbättra situationen för deltidsarbetslösa, som i dag endast är berättigade till 75 dagars a-kassa. Tidigare hade de, precis som heltidsarbetslösa fortfarande har, rätt till 300 dagars a-kassa. Det av regeringen införda systemet som gör skillnad på del- och heltidsarbetslöshet har lett till att få heltidsarbetslösa vågar ta deltidsjobb, och därmed kvarstår i arbetslöshet. Det är extra problematiskt eftersom deltidsarbete är en bra väg in på arbetsmarknaden då många heltidsarbetslösa har svårt att gå direkt till heltidsarbete. De nuvarande reglerna kom måhända till för att uppmuntra till heltidsarbete, men effekten har paradoxalt nog blivit direkt motsatt. Reglerna uppmuntrar snarare till fortsatt heltidsarbetslöshet.

 • Demensvård

  Vi har i riksdagen arbetat för att regeringen ska besluta om nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Det handlar här om gamla människor som befinner sig i ett mycket skört tillstånd vilket kräver hög personaltäthet och en vård som kännetecknas av värdighet. Det är t ex oacceptabelt att personaltätheten är så dålig att människor måste låsas in nattetid.

 • Djurförsök

  Vi vill begränsa djurförsöken så att det enbart är tillåtet när det handlar om utvärdering och forskning av medicinska preparat.

 • Djurskydd

  Sverigedemokraterna vill inrätta en särskild djurskyddspolis och kraftigt skärpa straffen för misskötsel av djur. I riksdagen har vi bl a arbetat för att kriminalisera tidelag och för att förbjuda obedövad kastrering av smågrisar. Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett föredöme inom djurskyddspolitiken.

  Vår ståndpunkt är att slaktmetoderna ska utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden ska vara så väl snabb som smärtfri. All slakt utan bedövning ska därmed vara förbjudet.

 • Dödsstraff

  Sverigedemokraterna tar avstånd från tanken på att staten ska döda sina egna medborgare. Dödsstraffet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och är ett oåterkalleligt beslut som vid många tillfällen visat sig vara fattat på felaktiga grunder.

 • Drogpolitik

  Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol.

 • EMU

  Vi säger bestämt nej till ett svenskt medlemskap i EMU. Sverige gynnas av att bedriva en självständig penningpolitik. Vi kan idag se allvarliga ekonomiska problem för flera länder som delvis beror på valutaunionen. EMU-området är inte ett optimalt valutaområde och att Sverige idag har sunda statsfinanser kan förklaras till stor del med att vi stått utanför EMU och kunnat bedriva en självständig penningpolitik.

 • EU

  Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka.

  Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES.

 • FAS 3

  Sverigedemokraterna är djupt kritiska mot FAS 3 i dåvarande regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Som vi ser det fungerar FAS 3 på ungefär samma sätt som tidigare misslyckade socialdemokratiska arbetsmarknadsåtgärder för långtidsarbetslösa. Man gömmer undan människor i program som inte skapar riktiga jobb. Det den dåvarande regeringen gjort är att man även ser till att dessa människor får leva på en ytterst liten ersättning samtidigt som företaget som tagit emot den arbetslöse får betalt för att göra det. Sverigedemokraterna har i riksdagen verkat för att anvisningarna till FAS 3 ska upphöra. Vi vill istället satsa på jobbskapande åtgärder så som utbildningssatsningarna kombinerat med lönebidragsanställningar för de som fastnat i långtidsarbetslöshet.

 • Kvotering

  Vi vänder oss mot alla former av kvotering, särbehandling, positiv särbehandling etc. Oavsett vad man kallar det så handlar det om diskriminering och om att sätta andra saker än kompetens i främsta ledet.

 • Kärnkraft

  Kärnkraften står idag för nästan hälften av Sveriges elproduktion och kommer inom överskådlig framtid utgöra grunden för svensk energiförsörjning. En nedläggning av svensk kärnkraft skulle utgöra ett direkt hot mot svensk basindustri och svensk ekonomi. Hushållen skulle dessutom riskera att bli drabbade av än högre elpriser och ökad import av elektricitet som i många fall produceras med fossila energikällor. Kärnkraftverken börjar dock bli ålderstigna och det finns ett stort behov av att ersätta befintliga reaktorer med nya.
  Sverigedemokraterna ser därför positivt på en satsning i form av forskning och utveckling av svensk kärnkraft. Sverigedemokraterna anser således att vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige. Gränsen på tio kärnkraftverk bör omprövas för att undvika överlappningsproblem mellan gamla och eventuella nya verk

 • Ideologi

  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.

  Vi betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

 • Jämställdhet

  Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort.

  Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

  Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

 • IPRED

  Informationsutbyte oavsett var det sker är i grunden något positivt. Sverigedemokraterna ser därför positivt på internets roll i informationsutbytet. Vad gäller frågan om spridande av upphovsrättsskyddat material står Sverigedemokraterna upp för såväl äganderätten som upphovsrätten. Vi anser dock inte att illegal fildelning ska vara en prioriterad fråga för polisen. Vi vänder oss också mot IPRED-lagstiftningen som skapat särrättigheter för en specifik bransch. För att komma tillrätta med den illegala fildelningen är det vår ståndpunkt att bättre lösningar för att ta betalt på internet måste skapas.

 • Folkomröstningar

  Sverigedemokraterna vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi tycker även att det ska bli lättare för människor att få till stånd folkomröstningar såväl på lokal- som riksnivå.

 • Frihandel

  Vi är i grunden positivt inställda till frihandel. Sverige är ett exportberoende land som har mycket att vinna i att handel mellan människor förenklas.

 • Friskolor

  Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande.

 • Försvaret

  Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna har satsat och aviserar fortsatt kraftiga satsningar på såväl det civila försvaret som försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sveriges motståndskraft skall öka. För försvarsmaktens del skall antalet krigsförband såväl inom armé, marin och flyg öka kraftigt. Vi vill också successivt öka antalet värnpliktiga för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Vi satsar ekonomiska resurser för att höja ingångslönerna för officerare och därmed göra yrket som officer mer attraktivt. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att vår medverkan i internationella insatser ska ske mer restriktivt.

 • Föräldraförsäkringen

  Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Detta ska vi slå vakt om. Sverigedemokraterna ser däremot med stor oro på förslag om att staten i ännu högre utsträckning än idag ska lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen. Enligt sverigedemokraternas synvinkel är det föräldrarna som är bäst lämpade att avgöra hur fördelningen mellan föräldrarna vad gäller föräldraledighet ska se ut. Vi vill att föräldrarna ska ges fullständig frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas.

 • Gruvnäringen

  Den svenska gruvnäringen har en lång tradition och har bidragit till Sveriges välstånd. Näringen upplever nu en stark renässans som Sverigedemokraterna vill att vi ska dra större nytta av. Regeringens passivitet i frågan är oroväckande. Sverigedemokraterna förordar i sin budgetmotion ett flertal åtgärder med satsningar på järnvägar, utbildning samt utökade resurser och arbetsuppgifter åt Sveriges Geologiska Undersökning.

 • HBT

  Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

 • Modersmål

  Vi menar att det viktigaste när man befinner sig i Sverige är att man lär sig svenska. Att lära sig ett annat modersmål motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.

 • Medborgarskap

  Kraven för att få svenskt medborgarskap är idag alldeles för lågt satta. I en jämförelse med andra har det visat sig att Sverige märker ut sig med låga krav för att förvärva medborgarskap. Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Likt många andra länder vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt medborgarskapstest. Genom ett sådant får man möjlighet att visa att man har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. Med medborgarskapet följer så väl skyldigheter som rättigheter och det är av stor vikt att alla svenska medborgare är medvetna om detta.

  Att vistas i Sverige utan tillstånd är ett brott såvida man inte direkt efter ankomst söker asyl. Vi anser att det ska vara olagligt att hjälpa människor med denna brottslighet. Vidare ser vi med stor oro på att det håller på att bildas ett parallellsamhälle i Sverige för invandrare utan tillstånd där man vill erbjuda dessa grupper fri skolgång, gratis sjukvård, fackligt medlemskap och annan offentlig service.

  Ska det existera en trovärdighet i svensk migrationspolitik måste samhället tala med en röst i denna fråga. Därför tycker vi det är fel att vissa institutioner i samhället ska förenkla för tillståndslösa invandrare samtidigt som en annan del av samhället försöker bekämpa denna brottslighet.

 • Mångkultur

  Mångkulturalism är ideologin om att en stat ska byggas på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår. Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra.

 • Skatter

  Sverigedemokraterna har en pragmatisk syn inom skattepolitiken och ser ingen betydelse att låsa sig vid specifika skattenivåer. Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.

  På skatteområdet prioriterar Sverigedemokraterna i dagsläget sänkt skatt för pensionärer samt drivit igenom ett femte jobbskatteavdrag.

  Det ska löna sig för vanligt folk att jobba och polisen, busschauffören och sjuksköterskan ska alltid känna att deras jobb är viktigt och att vi ser alla de som håller Sverige under armarna. Vi avser inte, att likt allianspartierna komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de allra rikaste, utan vi vill vara tydliga med att vi riktar skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

 • Systembolaget

  Sverigedemokraterna förespråkar en restriktiv alkoholpolitik och ett bevarande av Systembolagets försäljningsmonopol. Vi önskar dock införa tillstånd för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker samt arbeta för att konsumenterna ska ges bra service genom Systembolaget.

 • Utbildning

  Det är vår övertygelse att Sveriges möjligheter att också i framtiden kunna konkurrera i en alltmer globaliserad värld är beroende av förbättringar inom utbildningsområdet i allmänhet och inom den högre utbildningen i synnerhet. Vad gäller Sveriges högskolor och universitet vittnar rapporter 1 om kurser med så få lärarledda lektioner och så pass stora studentgrupper att den viktiga interaktionen mellan lärare och elev i det närmaste är helt eliminerad.

  Sverigedemokraternas ambition är att tillföra medel som kan förbättra situationen och bidra till kvalitetshöjning inom de högre utbildningarna

 • Yrkeshögskola

  Vi vill satsa mer pengar på yrkeshögskolorna vars arbete hittills givit ett mycket gott resultat. Av de elever som genomgått en utbildning genom myndighetens försorg har hela sju av tio haft ett faktiskt arbete inom en månad efter examen. Sverigedemokraterna föreslår ökade anslag med 500 miljoner per år för att öka platserna inom yrkeshögskolan med 8000 platser.

 • Vinster i välfärden

  Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens även inom välfärdssektorn. Ett brett utbud av utförare stimulerar med stor sannolikhet till ökad kreativitet och effektivitet samt förbättrar möjligheterna för att den enskilde medborgaren skall finna en välfärdstjänst vars utformning och inriktning passar just hans eller hennes individuella behov.

  Vi kan samtidigt konstatera att processen med privatisering av välfärdstjänster under den borgerliga regeringen har tillåtits att ske på ett alltför ansvarslöst och okontrollerat sätt. Den svenska välfärdssektorn skall inte vara en tummelplats för multinationella riskkapitalbolag med kortsiktiga vinstintressen.

  Sverigedemokraterna vill slå vakt om valfriheten och de seriösa välfärdsbolagen. Vi anser att samtliga kommuner bör tillåta privata alternativ, men att kommunerna samtidigt skall ha en möjlighet att sätta stopp för överetablering. Vinster inom välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten, genom sortering av elever, patienter eller brukare och inte heller genom försämrade arbetsvillkor för personalen. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning. Sverigedemokraterna vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten.

 • Vårdnadsbidraget

  Vi vill höja vårdnadsbidraget till 6000 kronor per månad istället för dagens nivå på 3000 kr. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen.

 • Värnplikt

  Sverigedemokraterna vill se ett återinförande av värnplikten. Värnplikten bidrar till att stärka landets totala försvarsvilja och försvarskapacitet och har därtill en positiv inverkan på den personliga utvecklingen och den sociala gemenskapen.