Visselblåsare

Alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. Även i den bästa av företagskulturer kan det finnas en tveksamhet eller till och med rädsla hos en anställd att rapportera något som kan utgöra ett upptäckt missförhållande.

Sverigedemokraterna anser att det ligger i de anställdas lojalitetsplikt att rapportera missförhållanden. Genom en öppen och ansvarstagande företagskultur kan Sverigedemokraterna utreda och åtgärda missförhållanden på förhoppningsvis ett tidigt stadium och därigenom undanröja eller minimera interna och externa bristfälligheter. Organisationen kan på så sätt lära sig och skapa bättre arbetssätt och få en ännu bättre fungerande verksamhet. Såväl Sverigedemokraterna, de anställdas, ägarnas, branschens och allmänhetens intressen skyddas.

Om visselblåsarlagen:

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021 och gäller för alla arbetsgivare.

Arbetsgivare med minst 50 anställda vid ingången av kalenderåret måste inrätta ett visselblåsarsystem för att ta emot rapporter och ha kontakt med den rapporterade personen (från och med den 17 juli 2022 om arbetsgivaren har 250 eller fler anställda och den 17 december 2023 om 50–249 anställda).

Visselblåsare (benämnd ”rapporterande person” i lagtexten) får inte hindras att rapportera missförhållanden och ges skydd mot repressalier. Visselblåsare har rätt att rapportera direkt till myndighet har också i vissa fall rätt att offentliggöra missförhållanden som sista utväg

Vem skyddas av visselblåsarlagen?

En visselblåsare skyddas av visselblåsarlagen om denne i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar dessa. Visselblåsaren ska också tillhöra någon av följande personkategorier: arbetstagare (inklusive inhyrd personal och entreprenörers/leverantörers personal), arbetssökande, egenföretagare, aktieägare, personer som ingår i en organisations förvaltningslednings- eller tillsynsorgan, praktikanter och volontärer. Även personer som har tillhört någon av de uppräknade personkategorierna och då fick del av informationen omfattas av visselblåsarskyddet.

Förutom visselblåsaren skyddas även personer som bistår visselblåsaren vid rapporteringen, personer som har anknytning till den rapporterande personen, juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har en arbetsrelaterad anknytning till.

Här kan du läsa om hur det går till:

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan ska ärendet rapporteras enligt Sverigedemokraterna interna riktlinjer, policyer eller rutiner.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, eller praktikant till exempel. Entreprenörer och leverantörer till Sverigedemokraternas riksorganisation som fått reda på missförhållanden kan också rapportera.

Hur rapporterar jag?

Vid ett skriftligt ärende använder vi oss av Puls-solutions, som är vår digitala visselblåsningskanal. Den är alltid tillgänglig på länken nedan.

Beskriv vad som hänt så ingående som möjligt, så är det lättare att säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Bifoga gärna skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

Inkludera inte känsliga personuppgifter, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning.

Anonymitet:

Som visselblåsare kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym, Oavsett tas alla anmälningar på allvar.

Vid visselblåsning finns ett skydd mot negativa konsekvenser efter rapport av ett missförhållande. Det innebär att hot om repressalier och försök till repressalier inte är tillåtna. Exempel på sådana är om du skulle bli uppsagd, få ändrade arbetsuppgifter, bli hotad, diskriminerad eller svartlistad inom din bransch på grund av att du visselblåst. Skyddet gäller även vid offentliggörande av information.

Vid ett skriftligt ärende använder vi oss av Puls-solutions, som är vår digitala visselblåsningskanal. Den är alltid tillgänglig här: 

Frågor?

Kontakta 

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsar­ärenden är du alltid välkommen att kontakta oss.