blank

Parlamentariska prioriteringar under pandemin

Regeringen var dåligt förberedda och långsamma med verkningsfulla åtgärder när det nya viruset kom närmre Sverige i början av året. Otydlig kommunikation och svagt politiskt ledarskap, brist på materiel och underlåtenhet att vidta sådana åtgärder som befintlig lagstiftning tillåter för att begränsa, spåra och isolera smitta har gjort att Sverige drabbats betydligt värre än våra grannländer. Vi har hittills fler avlidna, omfattande smittspridning på äldreboenden och fortsatt bristande skyddsrutiner i utsatta verksamheter. Samtidigt har utlovade politiska insatser för att mildra de ekonomiska följderna av krisen gått för långsamt för att i önskvärd utsträckning kunna rädda livskraftiga företag och arbetstillfällen. Det kommer vara viktigt när den akuta krisen är över att utvärdera regeringens och ansvariga myndigheters agerande och utkräva ansvar.

Sverigedemokraternas prioriterar under den pågående krisen fyra områden i det parlamentariska arbetet. 

 

1. Samarbeta för att rädda liv och mildra smittspridningen

Sverigedemokraterna verkar för att i konstruktiv anda samarbeta med regeringen och övriga oppositionspartier för att ta fram effektiva legala verktyg, utrustning och finansiella medel för att möta den akuta medicinska krisen. I ett läge där kunskapen om det nya viruset inte är fullständig bör en försiktighetsprincip tydligare prägla insatserna, där åtgärder som har potential att minska smittspridningen hellre vidtas än inte. Det handlar bland annat om att öka tillgången och användningen av skyddsutrustninginföra mer omfattande provtagningar och minska sociala kontaktytor som är särskilt utsatta för smittspridning. Sverigedemokraternas inställning är, att i det skede som nu handlar om att rädda liv, i största mån undvika politiska strider och skuldbeläggande. 

 

2. Skapa bästa grogrund för ekonomisk återhämtning

På kort sikt medför krisen en minskad samhällsekonomisk produktion, snabbt ökande arbetslöshet och konkurser samt omfattande offentliga utgifter. På längre sikt finns stor risk för stigande konsumtionspriser i kombination med en alltjämt omfattande arbetslöshet och behov av att balansera offentliga utgifter. Offensiva politiska åtgärder behövs för att ge Sveriges näringsliv förutsättningar för snabb återhämtning, så att gamla och nya företag kan återgå till att skapa tillväxt och anställa nya medarbetare. Under lång tid har en betydande andel av offentliga utgifter gått till annat än välfärdens kärna. Effekterna av en undermålig migrations- och integrationspolitik hör till de tydligaste exemplen. I en tid där behoven av att finansiera grundläggande välfärd, som A-kassa och sjukvård, kommer vara stora är det nödvändigt att göra en översyn av offentliga kostnader och samtidigt stimulera företagande och arbete. 

 

3. Bibehåll arbete för att möta samhällsproblem som är oberoende av krisen

Samtidigt som bekämpningen av det nya viruset dominerar såväl den politiska agendan som samhällsdebatten behöver det finnas utrymme att hantera sådana samhällshot som oberoende av smittspridningen är av brådskande karaktär. Grov kriminalitet och otrygghet har de senaste åren brett ut sig och kommit att prägla samhället och svenskarnas frihet på ett oacceptabelt sätt. Samtidigt fortsätter en oansvarig migrationspolitik att spä på redan storskaliga problem i breda grenar av samhället. Turkiets aggressioner mot den europeiska gränsen fortsätter samtidigt som EU alltjämt hotar Sverige med höjda avgifter. Om den ekonomisk krisen leder till ökad arbetslöshet och försämrade försäkringssystem kan detta leda till att spänningar orsakade av stor invandring och segregation ökar ytterligare. Om politisk kraft inte kan mobiliseras att hantera dessa och andra angelägna områden riskerar krisen att drabba oss dubbelt. Sverigedemokraterna driver därför på för att nödvändiga åtgärder på områden andra än den akuta viruskrisen inte fördröjs. 

 

4. Stärk krisberedskapen

Sverigedemokraterna har under många år lyft behovet av en ökad krisberedskap, ökad nationell självhushållning när det gäller kritiskt materiel och återupprättandet av beredskapslager. När fler nu fått upp ögonen för vikten av att förbereda samhället för olika typer av kriser är det angeläget att arbetet med att återupprätta beredskapen påbörjas omedelbart. Samtidigt vet vi av historien att olika typer av kriser ofta utlöses av varandra. Risken för störningar i internationell handel eller att situationen utnyttjas av fientligt inställda intressen gör att åtgärder redan nu måste vidtas för att stärka beredskapen för olika scenarier som skulle kunna drabba samhället på kort eller lång sikt.  

 

Det här vill vi

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället.
Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss.

blank

Seriös migrationspolitik

Skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.

blank

Trygghet på riktigt

Brottslingar ska straffas och skötsamma medborgare skyddas.

blank

Sammanhållning

Ett samhälle som håller samman i framgång och motgång.

blank

En riktig välfärd

Välfärden i hela vårt land oavsett plånbokens storlek.

blank

En seriös migrationspolitik

Skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.

blank

Trygghet på riktigt

Brottslingar ska straffas och skötsamma medborgare skyddas.

blank

Sammanhållning

Ett samhälle som håller samman i framgång och motgång.

blank

En riktig välfärd

Välfärden i hela vårt land oavsett plånbokens storlek.

blank

Gör som Micke och 300 000 andra – följ oss på Facebook!

Vi finns på Instagram också. Dit har inte Micke hittat än. Klicka här för att hitta dit före honom!

Senaste debattartiklarna från SD

Äntligen lyssnar ni på vår politik

Det är lätt att vara efterklok. Det är naturligtvis glädjande att regeringen äntligen tycks ha förstått vikten av ett starkt civilförsvar och en god beredskap (SvD Debatt 11/4). Tyvärr rasar redan krisen i Sverige och behoven är nu större än någonsin. Hade denna och... läs mer

Säg sanningen om invandringsvolymen

Upp till bevis nu Ardalan Shekarabi. Vari ligger rättvisan i att satsa hundratals miljarder på reformer länkade till migration, medan våra egna äldre och sjuka tvingas leva på marginalen?  Finns det någon moralisk kompass inom dagens socialdemokrati som ser det... läs mer

Gå till botten med vilka som är i Sverige

Giltiga ID-handlingar och fysisk närvaro ska krävas för att beviljas samordningsnummer. Utöver det vill vi även införa biometriska kontroller, exempelvis fingeravtryck, i samband med ansökan för att förhindra individer från att utnyttja systemet genom att ansöka om... läs mer
blank
blank

Det här är
Sverigedemokraterna

Det brukar sägas att Sverigedemokraterna inte är som andra partier.
Det stämmer – och det är inte heller något som vi försöker vara :-)

… och det här är Jimmie

(i en fabrik)

blank
blank

SD-Butiken

I vår webbutik finns många fina produkter för dig som vill stötta oss!

blank

Bli medlem i Sveriges snabbast växande folkrörelse!

blank
blank

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi börja med att byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan samma prioriteringar och ger samma resultat.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med förnyat självförtroende och framtidstro.

Det partiet är Sverigedemokraterna.