Integritetspolicy

Sverigedemokraternas målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Sverigedemokraterna används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Denna policy är upprättad för att tydliggöra vad Sverigedemokraterna gör för att tillförsäkra dina rättigheter och din integritet. Syftet med policyn är att du ska känna till hur vi behandlar dina uppgifter, vilka uppgifter vi behandlar, vilka som kan ta del av dem samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

All behandling av personuppgifter inom Sverigedemokraterna sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra hemsidor

Följande policy gäller på sd.se och dess samtliga subdomäner, sdkvinnor.se, sdmotor.se, ungsvenskarna.se samt sommarfestivalen.se.

Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, medlemsnummer och bland annat e-post utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig är Sverigedemokraterna 802018-1791 och adress Riksgatan 1, Stockholm, vilket innebär att det är vi som behandlar personuppgifter om dig.

Sverigedemokraternas behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig.  Det betyder att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att vi ska kunna ingå eller uppfylla avtal med dig.

Sverigedemokraterna behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig ett medlemskap, dvs. endast för att uppfylla vårt avtal med dig som medlem. För att skapa ett medlemskap behöver du uppge namn, adress, e-postadress, personnummer, medlemsnummer, telefonnummer, lösenord, betalningshistorik.

Vi kan även komma att behandla mejlkonversationer, kopplat till ditt medlemskap och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

När du kommunicerar med Sverigedemokraterna kan vi komma att samla in uppgifter om dig och vi kan även komma begära in information från dig beroende på ärendets karaktär såsom personnummer, medlemsnummer och betalningshistorik.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Sverigedemokraterna komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller till dess att du ber oss ta bort dessa.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

– Du lämnar själv när du blir medlem hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett medlemskap, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.

– Skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post och SD-appen.

– Vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR.

– Samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt medlemskap kommer att behandlas av Sverigedemokraterna för följande ändamål:

– För att fortlöpande ge dig information om aktiviteter samt händelser/nyheter i Sverigedemokraterna.

– I utbildningssyfte

– För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier

– För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier

– För att ta fram statistik

Vem lämnas uppgifterna ut till?

De personuppgifter som vi behandlar om dig lämnas inte ut till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig eller en lagstadgad skyldighet. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till företag eller organisationer i marknadsföringssyfte utan Ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners eller leverantörer om det behövs för att uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som medlem och vi lämnar i så fall endast ut de uppgifter som är nödvändiga.

Vi kan även lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa eller utöva Sverigedemokraternas rättsliga anspråk.

Rättslig grund

Sverigedemokraterna behandlar endast de personuppgifter som är nödvändigt för att aktivera ett medlemskap hos Sverigedemokraterna, dvs. den rättsliga grunden är att vi ingår ett avtal om medlemskap med dig. Om Sverigedemokraterna skulle behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Sverigedemokraterna sparar dina personuppgifter under den tid som du är medlem, då vi har ett avtal med dig och en skälig tid därefter. Vi kan komma att spara uppgifterna längre när det krävs enligt lag eller om det behövs för att vi ska kunna tillvarata vår rätt vid ett rättsligt anspråk.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Sverigedemokraterna värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi utvärderar löpande åtgärderna för att försäkra att dina personuppgifter är skyddade.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Sverigedemokraterna kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Sverigedemokraterna räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, utbildningsplattform, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik samt utskick av SD-kuriren, fakturor och medlemsbevis. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Sverigedemokraterna samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för Sverigedemokraternas räkning undertecknar alltid avtal med Sverigedemokraterna för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Din kommunförening och ditt distrikt har information om dig som medlem för att kunna kontakta dig för årsmöten, medlemsmöten och andra aktiviteter lokalt. Du kan när du vill, meddela om du inte vill ha dessa utskick till riksorganisationen, kontaktuppgifter längst ned. Den information som den lokala föreningen har om dig är namn, adress, medlemsnummer, e-post, telefonnummer, ev förtroendeuppdrag inom kommun/region, ev. godkänd kandidat samt medlemskap i SD-Kvinnor samt Ungsvenskar och din ålder

Sverigedemokraterna lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om inte så är avtalat.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du kan när som helst ta kontakt med oss om du har frågor om detta eller om du önskar tillämpa någon av dina rättigheter som beskrivs nedan.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kommer att göra en identitetskontroll i den mån du kontaktar oss i syfte att tillämpa någon av dina nedan angivna rättigheter. Detta för att försäkra oss om att du är den du utger dig för att vara. Kan du inte visa din identitet på ett adekvat sätt kan vi inte tillmötesgå din begäran.

Tillgång och dataportabilitet

Du har alltid möjlighet att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det så kan du få ett registerutdrag över samtliga personuppgifter vi har registrerat om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Begränsning

De uppgifter vi samlar in ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Du kan begära att begränsa vår behandling av dina uppgifter. Vid en begränsning är det inte säkert att du kan fortsätta vara medlem om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rättelse och radering

Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de ska behandlas. Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Vi kan inte garantera att du kan fortsätta vara medlem om du begär att få dina uppgifter raderade.  Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få dem kompletterande alternativt rättade.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som har till syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led av myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för någon av dessa ändamål eller någon av dessa rättsliga grunder och du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Klagomål

Om du skulle anse att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande rätt kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Sverigedemokraterna kan behandla om dig inom ramen för våra sociala forum och ditt medlemskap. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Sverigedemokraterna behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss via mejl på eller via post till: Sveriges riksdag
100 12 Stockholm, Sverigedemokraterna

Ändring av denna integritetspolicy

Sverigedemokraterna kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Sverigedemokraterna hemsida.

Cookie-inställningar

Öppna inställningar