blank

Efter att regeringen utan framgång försökt att överimplementera EU:s vapendirektiv hotar nu unionen Sverige med sanktioner. Regeringen väljer därför att tillsätta en utredning som kommer att försvåra för laglydiga vapenägare. Mot bakgrund av detta har Sverigedemokraterna idag väckt ett utskottsinitiativ i riksdagens justitieutskott för att förändra och förbättra förutsättningarna för utredningen.

Förutom EU:s vapendirektiv ska även fler vapenfrågor, som riksdagen kört över regeringen i, inkluderas i utredningen. Dessvärre är direktiven till utredningen medvetet formulerade på ett sådant sätt att bra förslag, som oppositionen fått gehör för i riksdagen, ändå riskerar att inte förverkligas, samtidigt som dåliga förslag från regeringen kan smygas in i utredningen. 

Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson, Tobias Andersson, kommenterar:

– I ett desperat försök att lägga en blöt filt över vapenfrågorna under valrörelsen har regeringen agerat för att begrava vapenfrågorna i en utredning. Av kommittédirektiven att döma låter regeringen ännu en gång sin ovilja att underlätta för laglydiga vapenägare väga tyngre än de i riksdagen fattade besluten.

– Regeringen uppdrar inte utredningen att återkomma med konkreta förslag om förbättringar, samtidigt som de möjliggör för försämringar att smyga sig in och utelämnar viktiga tillkännagivanden. Genom vårt utskottsinitivativ vill vi säkerställa att utredningen hanterar alla viktiga frågor för vapenägare så att nästa regeringen skyndsamt kan skrida till verket.   

Sverigedemokraterna föreslår följande i sitt utskottsinitiativ med tilläggsdirektiv (se hela i bifogad fil):

  • Utredningen ska lämna förslag på ändringar som bedöms nödvändiga för att licensfrågor gällande vapen flyttas från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.
  • Utredningen ska lämna förslag som medför att bestämmelser om en åtskillnad görs gällande legala vapeninnehavares vapenhantering och straffrättsliga bestämmelser i övrigt.
  • Utredningen ska, oaktat bedömningen i sakfrågan, lämna förslag på ändringar som medför att den så kallade femårslicensen slopas.
  • Utredningen ska under arbetet och i kontakt med berörda intresseorganisationer analysera legala vapenägares behov av en utökad vapengarderob och lämna förslag om en sådan utökning.
  • Utredningen ska även i den generella översynen behandla och lämna lagförslag som omfattar de tillkännagivanden justitieutskottet lämnat under mandatperioden i vapenfrågor.
  • Samtliga intresseorganisationer som enligt nu liggande direktiv ska kontaktas om utredaren bedömer det lämpligt ska istället, i enlighet med direktiven gällande kontakt med berörda myndigheter, kontaktas för att inhämta synpunkter och upplysningar. 

Läs hela pressmeddelandet