Sverigedemokraterna anser att ett Europeiskt samarbete i första hand bör vila på mellanstatlig grund, där Sverige kan delta i den mån det från svenskt perspektiv är lämpligt. EU bör å sin sida framförallt fokusera på den inre marknaden och på att skapa och bibehålla förutsättningar för handel och utbyte över nationsgränserna.

EU har, sedan Sverige anslöt sig, vuxit till ett stort politiskt och byråkratiskt projekt som inneburit att vi förlorat mycket makt till beslutsfattare i Bryssel. Utvecklingen har skett successivt och utan att svenska folket fått ta ställning. Vi behöver ett nytt EU-fördrag , som innebär återbördandet av beslutanderätt i en mängd frågor till medlemsstaterna. Om detta skulle misslyckas måste svenska politiker vara beredda att överväga hur man tar ställning till det svenska EU-medlemskapet.

Det finns många politiska områden som EU redan idag sneglar på. Det gäller bland annat välfärd, skatter och utbildning. Dessa områden bör fortsatt vara nationella angelägenheter, där olika länder ska kunna utforma sin egen politik i enlighet med sina egna förutsättningar och önskemål. Ett problem när makt och inflytande centraliseras i Bryssel är att det folkliga förtroendet urholkas och att människor och lokala perspektiv förlorar inflytande. Konsekvenserna av detta ser vi när EU polariseras och slits isär.
                               
Samtidigt ser vi hur europeiska institutioner inte har klarat av att hantera de mest grundläggande uppgifterna, som att upprätthålla den yttre gränsen. EU måste framförallt upprätta ett starkt skydd mot irreguljär migration och verka på det utrikespolitiska området för att underlätta för återvändande av individer som befinner sig illegalt i Europa. Även då det i framtiden finns behov av att samarbeta med andra länder på många områden, inte minst inom säkerhetspolitiken, är det viktigt att värna det nationella självstyret.