Sverigedemokraterna anser att ett Europeiskt samarbete i första hand bör vila på mellanstatlig grund, där Sverige kan delta i den mån det från svenskt perspektiv är lämpligt. EU bör å sin sida framförallt fokusera på den inre marknaden och på att skapa och bibehålla förutsättningar för handel och utbyte över nationsgränserna.

EU har, sedan Sverige anslöt sig, vuxit till ett stort politiskt och byråkratiskt projekt som inneburit att vi förlorat mycket makt till beslutsfattare i Bryssel. Utvecklingen har skett successivt och utan att svenska folket fått ta ställning. Vi vill därför påverka EU till att, efter ett nytt fördrag, återbörda beslutanderätten i mängd frågor till medlemsstaterna. Om detta skulle misslyckas måste svenska politiker vara beredda att överväga hur man tar ställning till det svenska EU-medlemskapet.

Även framöver finns det många politiska områden som EU idag sneglar på, som välfärd, skatter och och utbildning, som vi anser fortsatt bör vara nationella angelägenheter, där olika länder ska kunna utforma sin egen politik i enlighet med sin egna förutsättningar. Ett problem när makt koncentreras och inflytande centraliseras i Europa är att det folkliga förtroendet urholkas och att människor och lokala perspektiv förlorar i inflytande. Konsekvenserna av detta ser vi när EU polariseras och slits isär. Samtidigt ser vi hur europeiska institutionerna inte har klarat av att hantera de mest grundläggande uppgifterna, som att upprätthålla den yttre gränsen. Prioriteten framöver måste inom EU framförallt vara att upprätta ett starkt skydd mot irreguljär migration och att verka på det utrikespolitiska området för att underlätta för återvändande av individer som befinner sig illegalt i Europa. Samtidigt som det på sikt finns behov av att samarbeta med andra länder på många områden, inte minst inom säkerhet, är det viktigt att värna det nationella självstyret.