Sverigedemokraterna anser att ett Europeiskt samarbete i första hand bör vila på mellanstatlig grund, där Sverige kan delta i den mån det från svenskt perspektiv är
lämpligt. EU bör å sin sida framförallt fokusera på den inre marknaden och på
att skapa och bibehålla förutsättningar för handel och utbyte över
nationsgränserna.

  EU har, sedan Sverige anslöt sig, vuxit till ett stort politiskt och
byråkratiskt projekt som inneburit att vi förlorat mycket makt till
beslutsfattare i Bryssel. Utvecklingen har skett successivt och utan att
svenska folket fått ta ställning. Vi vill därför påverka EU till att, efter
ett nytt fördrag, återbörda beslutanderätten i mängd frågor till
medlemsstaterna. Om detta skulle misslyckas måste svenska politiker vara beredda att överväga hur man tar ställning till det svenska EU-medlemskapet.

Även framöver finns det många politiska områden som EU idag sneglar på, som
välfärd, skatter och och utbildning, som vi anser fortsatt bör vara
nationella angelägenheter, där olika länder ska kunna utforma sin egen
politik i enlighet med sin aegna förutsättningar. Ett problem när makt
koncentreras och inflytande centraliseras i Europa är att det folkliga
förtroendet urholkas och att människor och lokala perspektiv förlorar i
inflytande. Konsekvenserna av detta ser vi när EU polariseras och slits isär.
Samtidigt ser vi hur europeiska institutionerna inte har klarat av att
hantera de mest grundläggande uppgifterna, som att upprätthålla den yttre
gränsen. Prioriteten framöver måste inom EU framförallt vara att upprätta ett
starkt skydd mot irreguljär migration och att verka på det utrikespolitiska
området för att underlätta för återvändande av individer som befinner sig
illegalt i Europa. Samtidigt som det på sikt finns behov av att samarbeta med
andra länder på många områden, inte minst inom säkerhet, är det viktigt att
värna det nationella självstyret.